SERVEIS

Centre Ocupacional

El centre Ocupacional és un servei diürn destinat a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual, que el seu grau de disminució és igual o superior al 65%. Aquestes persones per les seves característiques requereixen d’un suport més acurat, rebent una teràpia ocupacional.

En atenció a les seves necessitats es pretén facilitar un atenció rehabilitadora i integral, a partir de la qual, la persona amb discapacitat pugui millorar en les seves capacitats i circumstàncies. Per això, es contempla la Teràpia Ocupacional com un instrument per potenciar les possibilitats de la persona, des d’una perspectiva global procurant la seva habilitació laboral, personal i social, com a mitjà d’aconseguir la seva màxima integració social.

Aquesta Teràpia Ocupacional s'articula al voltant de dues àrees principals:

Asociación Alpi: Centre Especial de Treball

Ocupació Terapèutica

Dins d’aquesta àrea, es contempla la realització d’una activitat ocupacional que li permeti desenvolupar habilitats, hàbits i destreses laborals. Es pretén aconseguir una correcta harmonia entre el subjecte, les seves habilitats i el seu lloc de treball, amb la finalitat de promoure la seva rehabilitació a partir de l’acompliment d’aquestes tasques laborals.

L’activitat laboral constitueix un element important de normalització, integració i realització de la persona en la nostra societat.

Asociación Alpi, Centre Ocupacional

Ajust Personal i Social

A nivell d’aquest àrea, es pretén potenciar l’autonomia personal de l’individu, incidint en la formació d’habilitats, hàbits i destreses necessàries per a la convivència social, la comunicació i millora de la salut. S’intenta capacitar a la persona per accedir a situacions i activitats pròpies de les seves condicions (edat, capacitats, autonomia,…) dins del seu entorn més proper, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.