Avís legal

1.- Informació general del lloc web:

El nostre lloc web asociacionalpi.com (en endavant la web) es propietat de la Asociación ALPI A.A.S. (en endavant, Asociación ALPI) amb Número d’ Identificació Fiscal G-08483067, adreça Avinguda Can Serra,60, 08906 (Barcelona), ​​inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya amb el número 1198 secció 1, número de telèfon 93 4374750 y adreça de correu electrònic alpigestion14@gmail.com

La web es propietat de Asociación ALPI. La utilització de la web està subjecta a les següents condicions d’ús. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en aquesta, implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions. Li demanem que las llegeixi atentament.

2.- Condicions d’ús:

2.1 La web conté material preparat per Asociación ALPI amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en comte que aquest material pugui no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

2.2 L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre Asociación ALPI i l’usuari de la web.

2.3 Els enllaços o links que contenen la web poden conduir a l’usuari a d’altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionades per tercers, sobre els que Asociación ALPI no exerceix cap tipus de control. Asociación ALPI no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través de la web tampoc implica que Asociación ALPI recomani o aprovi el seu contingut.

2.4 L’ usuari s’obliga a utilitzar la web i tot el seu contingut i serveis conforme l’establert en la llei, la moral, la d’ordre públic i en el present Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer ús adequat dels serveis i/o continguts de la web i a no fer-los servir per a realitzar activitats il·lícites o institutives de delicte, que atenen contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre la propietat intel·lectual e industrial, o qualsevol d’altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, de discriminació, xenòfob pornogràfic, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa, programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats publiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers o qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa’ “cartes en cadena”, estructures piramidals, o qualsevol altre forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees ( com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a errada als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a d’altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts a la web..

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars de la web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades personals.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a la Asociación ALPI davant qualsevol reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari a qualsevol de les normes d’ utilització abans indicades, reservant-se a demés la Asociación ALPI el dret de sol·licitar la indemnització per danys i prejudicis que correspongui.

Asociación ALPI es reserva el dret de prohibir, a qualsevol usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquest Avis legal, l’ús dels serveis oferts a través de la web.

3.- Propietat Intel·lectual:

Tots els continguts de la web, entenent per aquests, a títol merament enunciatius, els textos fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software i demés continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, son propietat intel·lectual de Asociación ALPI o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos. Les marques, noms comercials o signes distintius son titularitat de Asociación Alpi o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés a la web atribueix algun dret sobre els mateixos.

4.- Limitació de responsabilitat:

4.1 Qui utilitza la web ho fa pel seu comte i risc. Asociación ALPI no es responsabilitza de les errades o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als que es pugui accedir a través d’elles. Asociación ALPI tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització de la web, ni por qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

4.2 La Asociación ALPI no garantitza la absència de virus u altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la web. En conseqüència, Asociación ALPI no respon pels danys i prejudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

5.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules:

Les presents Condicions Generals han estat exposades amb la deguda antelació de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, la Asociación ALPI posar a la seva disposició les presents Condicions Generals de manera qus poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal de informació prèvia.

La Asociación ALPI es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la web, les funcionalitats del mateix i/o dels continguts que en la web s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment la Asociación ALPI pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l’accés i/o ús de la web, sense que Asociación ALPI sigui responsable per això.

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

6.- Legislació aplicable:

Aquestes condicions Generals es regiràn e interpretaran d’acord amb les lleis aplicables espanyoles i europees.